Edictes

Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5754 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del Pla de protecció civil de Jafre (DUPROCIM)
Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5753 AJUNTAMENT DE JAFRE - Nomenament de personal funcionari interí
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5524 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4675 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació de l'oferta pública d'estabilització previst a la Llei 20/2021
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4375 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal any 2022 i de la modificació de crèdit 3/2022, de crèdit extraordinari
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3839 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3458 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública de padrons cobratoris 2022
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3414 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit i de la plantilla de personal de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2244 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del nomenclàtor de carrers de Jafre
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 2234 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana