Edictes

Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7605 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5901 AJUNTAMENT DE JAFRE Anunci d'exposició pública de padrons cobratoris
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5900 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 141-0 Edicte: 5780 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte de determinació de retribucions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 141-0 Edicte: 5779 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte de constitució de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 141-0 Edicte: 5778 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte de delegació de competències de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 141-0 Edicte: 5777 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 119-0 Edicte: 4867 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública de padrons fiscals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4705 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública d'un padró cobratori
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4695 AJUNTAMENT DE JAFRE Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018